การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดเมนูให้ทำข้อมูลสิ้ […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒

โดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แ […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำคัญต่อหน่วยงานราชการ อย่างไร?

ประโยชน์ของการมี พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิก […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่ม DLiCT ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงาน […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศฯ ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

POWER POINT ประกอบการประชุม เกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบป […]

Loading

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

อบรมหลักสูตรซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกล DLTV.2565

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล และระบบเทคโนโลยีดิจิทั […]

Loading

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ