ภารกิจ อำนาจ หน้าที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลอบคลุมเขตพื้นที่ในจังหวัดเลย 5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเลย อำเภอนาด้วง อำเภอเชียงคาน อำเภอปากชม และอำเภอท่าลี่

กฎกระทรวงศึกษาธิการ – กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ – การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา. พ.ศ.2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ – การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา. พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 2)
ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่

มีภารกิจบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

๑. มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอื่น และมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) อำนาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) อำนาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
(๓) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

๒. ข้อ ๕ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(๒) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
(๓) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๔) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๗) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๘) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
(๙) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๑๐) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา
(๑๑) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑) กลุ่มอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ) ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

๒) กลุ่มนโยบายและแผน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร งบประมาณ
(ค) ตรวจสอบติดตามประเมินและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย 

๓) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ การจัดการศึกษา
(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้ร้ับมอบหมาย 

๔) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย

๕) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และ การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
(ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตรประจําตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเพื่อดําเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ การดําเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย

๖) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐาน วิชาชีพและจรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือต่างประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย 

๗) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ การประเมินผลการศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย

๘) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย

๙) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล ทรัพย์สิน
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กําหนด
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง) ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

๑๐) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
(ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 (สพฐ.)
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการกากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2564
พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562
พรบ.การปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
กฎกระทรวงศึกษาธิการ – กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ – การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา. พ.ศ.2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ – การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา. พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 2)
รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 2)
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3)
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 4)
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิภาร พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2)
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิภาร พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 3)
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3)
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 4)
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง สพป.ลย.๑

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 (สพฐ.)
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศ.มาตรการวางระบบภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียฯ
ระเบียบว่าด้วยกลุ่มคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2565

คำสั่ง.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการ และลูกจ้างฯ

คำสั่งปฏิบัติงาน-กลุ่มกฎหมายและคดี
คำสั่งปฏิบัติงาน-กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คำสั่งปฏิบัติงาน-หน่วยตรวจสอบภายใน
คำสั่งปฏิบัติงาน-กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
คำสั่งปฏิบัติงาน-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คำสั่งปฏิบัติงาน-กลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน
คำสั่งปฏิบัติงาน-กลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งปฏิบัติงาน-กลุ่มนโยบาลและแผน
คำสั่งปฏิบัติงาน-กลุ่มอำนวยการ
คำสั่งปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คู่มือการปฏิบัติงาน-ของกลุ่มงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน-ของข้าราชการและลูกจ้างฯ

กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงานมณีรัตน์-สร้อยจันดา
นางประณยา-บุญลือ
นางณัชชา-อยู่สุขเสถียร
นาง-ประไพ-บุตรเรือง
นายวันดี-นามวงษา
นางนิธิมา-กองลาแซ
นางสาววรกัรญา-ไชยวงษ์
นางสาวศิริพร-แสงสว่าง
นาย-สมัคร-วงศ์อนุ
นายกฤชพงษ์ ราชพัฒน์
นายอดิศักดิ์ ศรีมาตย์
นางสาวเพียรสน ลุนะหา
นายปฏิพัชส์ นามผา
นายอภิชาติ เทพภูธร
นายทองคูณ พุทธวงษ์
นายสายัณต์ ดวงพิมพ์
นายสันติภาพ ดวงพิมพ์
นายสุชาติ จันทร์เพ็ญ
นางอ้อยใจ ขุนสภาพ

กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวสุกฤตา-คำภากุ
คู่มือปฏิบัติงานนางอุ่นเรือน-ศิริหล้า
คู่มือปฏิบัติงาน-นางสาวจานุรักษ์ กมลรัตน์
คู่มือปฏิบัติงาน-นางขนิษฐา คับเพียง
คู่มือปฏิบัติงาน-นายอนุชา วันหากิจ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คู่มือปฏิบัติงาน.นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ
คู่มือปฏิบัติงาน.นายมณฑล พร้อมสันเทียะ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือปฏิบัติงาน-นายธันยพงศ์-งอยปัดพันธ์
นางเตือนใจ-ยลวิลาศ
นางวิไลภรณ์-ซื่อตรง
นางธันยพร-ตัดพุดซา
นางยุรี-ศรีสะอาด
นายลิขิต-ถิตย์รัศมี
น.ส.อรพิน-คำทองจันทร์
นางปัทมา-สาลาสุตา
น.ส.พิชฎา-โสมาศรี
น.ส.คนึงนิจ-โคผดุง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวสินจัย ถิตย์รัศมี
คู่มือปฏิบัติงาน นางช่อเอื้อง ประเทศสิง
คู่มือปฏิบัติงาน-นางจันทร์เพ็ญ-ชูฤทธิ์
คู่มือปฏิบัติงาน-นางสาวลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ
คู่มือปฏิบัติงาน-นางบุญทวี สมหมาย
คู่มือปฏิบัติงาน-นางรักษ์ธภรณ์ นาลา
คู่มือปฏิบัติงาน-นางหยาดพิรุณ วิจิตรจันทร์
คู่มือปฏิบัติงาน-นายชนัฐชัย ตาควัน

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางนิราพร-โสดาวิชิต

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน ศน ฐิติชญาณ์
คู่มือการปฏิบัติงาน-ศน.ปาริฉัตร
คู่มือการปฏิบัติงาน-ศน.รุ่งทิพย์
คู่มือการปฏิบัติงาน-ศน.อ้อม
คู่มือปฏิบัติงาน นายพิษณุวัชร์ สวัสดี
ผอ.กิ่งนภา สกุลตั้ง
นางสมัย ปริบาล
นางพรนิภา จำปานิล
นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคล
นางวารุณี ทีนา
นางสาวจิรภิญญา ศรีเพียแก้ว
นายนราพงศ์ อาษารินทร์
นางสาวพิมพ์พิชชา แสงศรีเรือง
นางสาวณัชญานันท์ มังคละโยธิน
นางชนิตา บริรักษ์
นางชนิสรา คงคุ้ม

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ผอ.จิรภา ฟองชัย
นางบุญจันทร์ ลือกลาง
นางนุชรินทร์ อันทะระ
นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
นางรุ่งอารุณ เพิ่มพิบูลย์
นางสาวปัฏสุธีกาญจน์ สัมฤทธ์สุขกุลก์
นางนิตยา ยศปัญญา
นายเสด็จ ศรีบุรินทร์
นางสาวปรมาภรณ์ สาระภักดี
นายอนุชิต บาตะศรี

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวประภาภรณ์-สิงห์ศิริ

กลุ่มกฎหมายและคดี

คู่มือปฏิบัติงาน-น.ส.เสาวณีย์-เปลี่ยนพิทัก
คู่มือปฏิบัติงานนายทิวากร-ดวงเกตุ
นายชุติพนธ์ พรประทุม

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนพัฒนาการศึกษา สพป.ลย.1 ประจำปี 2566-2570
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สพฐ.
ประกาศคณะกรรมการกากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2564
พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ – กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ – กลุ่มอำนวยการ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ – กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือการใช้งานระบบกําหนดรหัสประจําตัวผู้เรียนฯ ผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
รายงานการประเมินตนเอง (SAR – Self Assessment Report) ศูนย์ iTEC
คู่มือการใช้งานระบบ AMSS++
คู่มือการรับเรื่องราวร้องเรียน
คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
คู่มือ Upgrade New Google site for loei1.go.th
แนวทางการบริหารจัดการระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC

ประมวลจรรยาธรรมข้าาชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Loading