กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

กฎหมายด้านการศึกษา

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2563
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(ฉบับย่อ)
รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย

ภารกิจ อำนาจ หน้าที่

การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน.นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ
คู่มือปฏิบัติงาน.นายมณฑล พร้อมสันเทียะ
คู่มือปฏิบัติงาน.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
คู่มือปฏิบัติงาน.กลุ่มกฎหมายและคดี
คู่มือปฏิบัติงาน.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงาน.หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงาน.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงาน.กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงาน.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงาน.กลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงาน.กลุ่มนิเทศฯ
คู่มือปฏิบัติงาน.กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการให้บริการ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR – Self Assessment Report) ศูนย์ iTEC
คู่มือการใช้งานระบบ AMSS++
คู่มือการรับเรื่องราวร้องเรียน
คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
คู่มือ Upgrade New Google site for loei1.go.th
คู่มือแนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC