ที่ตั้งสำนักงาน

201 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
โทร. 0 4281 3112 – 4
โทรสาร. 0 4281 1697
อีเมล์. wp.webmaster@loei1.go.th

ติดต่อผ่าน App

สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ https://phonebook.loei1.go.th

ระบบบริการภาครัฐ https://e-servicemind.loei1.go.th

แผนที่ตั้ง

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

อีเมล์&เว็บไซต์ กลุ่มงาน

กลุ่มงานอีเมล์เว็บไซต์
กลุ่มอำนวยการdirector@loei1.go.thhttps://director.loei1.go.th
กลุ่มนโยบายและแผนplan@loei1.go.thhttps://plan.loei1.go.th
กลุ่มบริหารงานบุคคลpersonnel@loei1.go.thhttps://personnel.loei1.go.th
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์finance@loei1.go.thhttps://finance.loei1.go.th
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาprovision@loei1.go.thhttps://provision.loei1.go.th
กลุ่มนิเทศติดตามฯsupervisor@loei1.go.thhttps://supervisor.loei1.go.th
หน่วยตรวจสอบภายในaudit@loei1.go.thhttps://audit.loei1.go.th
กลุ่มกฎหมายและคดีlaw@loei1.go.thhttps://law.loei1.go.th
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯdevelop@loei1.go.thhttps://develop.loei1.go.th
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯdlict@loei1.go.thhttps://dlict.loei1.go.th

อีเมล์&เว็บไซต์ โรงเรียนในสังกัด

Loading