ทำเนียบผู้บริหาร

ดร.เทวรัฐ โตไทยะ
ปี ๒๕๔๖ – ๒๕๕๐

 • ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ (คนแรก)
 • ผู้นำการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล้กทรอนิกส์ (E-Office)

ดร.สมภูมิ บ่ายเที่ยง
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓

 • เปิดชมรมบ้านไอซีที (ประเทศไทย)
 • ผู้นำระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) 100%

ดร.สุเทพ บุญเติม
ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘

 • ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหม่ ณ บ้านปากภู ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย
 • ปฏิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สร้างคนคุณภาพ
 • แนวคิด 555 พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดร.รอง ปัญสังกา
ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓

 1. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 : A MODEL FOR DEVELOPING ACADEMIC COMPETENCIES OF ADMINISTRATOR IN SCHOOL UNDER THE LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE OFFICE AREA 1
  ++ เนื้อหา ++
 2. รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาว ตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 : The Development Model of School Toward White School Project Follow the King’s Philosophy in Sustainable Development
  ++ เนื้อหา ++
 3. รูปแบบการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 : The Development Model of Internal Quality Assurance System in Schools under the Loei Primary Educational Service Office Area 1
  ++ เนื้อหา ++
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพื้นที่ฯ

นายรัฐอิสรา กงวงษ์
ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

นักเรียนเลย 1 เป็นคนฮู้ทุกคน เลย 1 ต้องเป็น 1

Lively #มีชีวิตชีวา
Ongoing Work #พัฒนาต่อเนื่อง
Ethical #ลือเลื่องคนฮู้
Ideological #ผู้มีอุดมการณ์
TO BE 1 #ทะยานเป็นหนึ่ง

ประกาศข้อเสนอนโยบายสู่วิถีที่ยั้งยืน ปี ๒๕๖๔


นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
ปี ๒๕๖๔ – ปัจจุบัน

Loading

แชร์เลยก้อ!