คำชี้แจง

  1. กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
  2. ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ชื่อ-นามสกุล อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินงานให้ท่านได้ทราบ จะตอบให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง 
  3. ช่องทางนี้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

*** หมายเหตุ : การร้องเรียนการเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ช่องทางการติดต่อ

ไปรษณีย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
201 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

อีเมล์ wp.webmaster@loei1.go.th

โทรศัพท์ 0 4281 3112 – 4

    ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ สพป.ลย.1 ดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในข้อกล่าวหา และพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหา ดังนี้

    เรื่อง *