ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เป็นระบบบริการที่พัฒนาในรูปแบบโปรแกรม Web Application
+ ขับเคลื่อนโดย. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
+ พัฒนาขึ้นภายใต้กระบวนการ PLC แก้ไขปัญหาการทำงาน เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Everything Everytime Everywhere

SMART OFFICE LOEI.1

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Education Area Management Support System : AMSS++
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

SMART OFFICE สพป.ลย.๑

https://smart.loei1.go.th
 1. บริหารงานทั่วไป เช่น เวรรักษาการณ์, การมอบหมายงาน, กำหนดวันหยุด, ภารกิจผู้อำนวยการ, บันทึกความดี, ทะเบียนหนังสือราชการ(ออกเลขที่หนังสือ/คำสั่ง/หนังสือรับรอง), การรับ – ส่งหนังสือราชการ, ไปรษณีย์, จองห้องประชุม, ยานพาหนะ, การปฏิบัติงาน ฯลฯ
 2. บริหารงานงบประมาณ เช่น การพัสดุ, การวางแผน และการบัญชี
 3. บริหารงานบุคคล เช่น ข้อมูลบุคลากร(ทะเบียนประวัติ กพ.7, แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน), ขออนุญาตไปราชการ และการลา
 4. บริหารงานวิชาการ เช่น การนิเทศติดตามฯ และระบบทดสอบการศึกษา
 5. แจ้งเตือน เช่น ระบบแจ้งเตือน Line Notify และหน้า index
 6. อื่น ๆ

e-SALARY. พิมพ์สลิปเงินเดือนและค่าจ้าง

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน – ออนไลน์

https://e-salary.loei1.go.th
 1. สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 2. สำหรับลูกจ้างชั่วคราว

e-BAMNAN. พิมพ์สลิปเงินบำนาญ

ระบบพิมพ์สลิปเงินบำนาญ

https://e-bamnan.loei1.go.th

e-TAX. พิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ระบบพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

https://e-tax.loei1.go.th
 1. ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 2. ลูกจ้างชั่วคราว
 3. ข้าราชการบำนาญ

เพื่อใช้ประกอบการยื่นชำระภาษีบุคคลธรรมดาประจำปีภาษี ทางเว็บไซต์กรมสรรพากร https://efiling.rd.go.th/rd-cms/

e-MAINTENANCE. แจ้งซ่อม DLTV

ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV – ออนไลน์

https://e-maintenance.loei1.go.th

e-PHONEBOOK. สมุดโทรศัพท์ออนไลน์

สมุดโทรศัพท์ออนไลน์

https://phonebook.loei1.go.th

ติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐ

 1. ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

e-SERVICEMIND. ติดต่อบุคลากรในสำนักงาน

https://e-servicemind.loei1.go.th
 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์
 2. โหวตให้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการของบุคลากรในสำนักงาน
 3. ตรวจสอบก่อนเดินทางมาติดต่อ เรื่องอะไร? ใครเป็นผู้รับผิดชอบ?
 4. ตรวจสอบบุคลากร มาการปฏิบัติงานปกติ – ลา – ไปราชการ

e-WELLWISHES. ระบบลงนามถวายพระพร

https://wellwishes.loei1.go.th

e-BONUS. ระบบแจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ระบบแจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน

https://e-bonus.loei1.go.th

e-PP. ระบบคลัง ปพ.

https://e-pp.loei1.go.th

BIG DATA. ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

ระบบบริการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ (BIG DATA for Education)

https://bigdata.loei1.go.th
 1. ข้อมูลทั่วไป
 2. ข้อมูลนักเรียน
 3. ข้อมูลด้านบุคลากร
 4. ข้อมูลด้านงบประมาณ
 5. ข้อมูลด้านวิชาการ
 6. วิเคราะห์แนวโน้วข้อมูล Data Education Analitics

RANDOMKAMTHAI. โปรแกรมสุ่มคำพื้นฐาน

โปรแกรมสุ่มคำพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการอ่านของนักเรียน ตามจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒

https://randomkhamthai.loei1.go.th

DLTV. ชุดกิจกรรมความรู้ ป.๑ – ป.๖ (ใบงาน)

ขออภัยอยู่ระหว่างการปรับปรุง!

DONATE. ระบบรับบริจาคสนับสนุนการศึกษา-ช่วยเด็กเลยฯ

ขออภัยอยู่ระหว่างการปรับปรุง!

ระบบรับบริจาคลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

https://donate.loei1.go.th

Loading