แนวปฏิบัติสำหรับผู้ใช้งานอีเมล์หน่วยงานภาครัฐ

 1. ผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งาน E-Mail ของหน่วยงานต้องทำการกรอกข้อมูลคำขอเข้าใช้งาน และยื่นคำขอกับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการกำหนดสิทธิ์ชื่อผู้ใช้งานรายใหม่ (E-Mail Address) พร้อมรหัสผ่าน (Password)
  1.1. สถานศึกษาส่งหนังสือราชการ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว มาที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  1.2. สนป.เลย เขต 1 ตรวจสอบพิจารณาอนุม้ติ ชื่ออีเมล์พร้อมรหัสผ่านจะแจ้งไปทางหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้
  1.3. ลืมรหัสเข้าใช้งานติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย.1 อีเมล์ dlict@loei1.go.th หรือโทร. 0 4281 3112 – 4 ต่อ 1220 หรือ LINE กลุ่มของ สพป.ลย.1
 2. เมื่อเข้าใช้งานครั้งแรก จะต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) โดยทันทีหลังจากการเข้าสู่ระบบ รหัสผ่าน ควรกำหนดรหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา ให้มีตัวอักษรไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร โดยมีการผสมกัน ระหว่างตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์ปกติ ตัวเลข และสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน ตย. Abcd@2564
 3. ทำการยืนยันตัวตนแบบ 2 ขั้นตอน ** ดูจากคลิปท้ายบทความนี้ **
 4. เมื่อกำหนดรหัสผ่าน (Password) แล้วให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย และดำเนินการด้านความปลอดภัย ดังนี้
  4.1. ผู้ใช้งานควรเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองทุก ๆ 6 – 12 เดือน
  4.2. ผู้ใช้งานควรดำเนินการ ด้านความปลอดภัย ด้วยการเปิดการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน
 5. ต้องใช้ E-Mail ของหน่วยงานเพื่อติดต่องานของราชการเท่านั้น
 6. ไม่ควรใช้ E-Mail Address ของผู้อื่นเพื่ออ่าน รับส่งข้อความ ยกเว้นแต่จะได้รับการยินยอม จากเจ้าของ E-Mail และให้ถือว่าเจ้าของ E-Mail เป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานต่าง ๆ ใน E-Mail ของตน
 7. หลังจากการใช้งาน ควรลงชื่อออกจากระบบทุกครั้ง เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้าใช้งานระบบ
 8. ในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้ใช้งานควรระบุความสำคัญของข้อมูลลงในหัวข้อ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 9. ควรตรวจสอบและลบ E-Mail ของตนเองเป็นประจำ เพื่อลดปริมาณการใช้พื้นที่ของระบบ E-Mail ให้เหลือจำนวนน้อยที่สุด
 10. ผู้ใช้งานมีหน้าที่จะต้องรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เป็นความลับ ไม่ให้รั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
 11. ห้ามส่ง E-Mail ที่มีลักษณะเป็นจดหมายขยะ (Spam Mail)
 12. ห้ามส่ง E-Mail ที่มีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ (Chain Letter)
 13. ห้ามส่ง E-Mail ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย หรือสิทธิ์ของบุคคลอื่น
 14. ห้ามส่ง E-Mail ที่มีไวรัสไปให้กับบุคคลอื่นโดยเจตนา
 15. ผู้ใช้งานต้องทำการตรวจสอบเอกสารแนบจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเปิด เพื่อตรวจสอบไฟล์โดยใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส เป็นการป้องกันในการเปิดไฟล์ที่เป็น Executable file เช่น .exe .com เป็นต้น
 16. ผู้ใช้งานต้องไม่เปิด หรือส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อความที่ได้รับจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก
 17. ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่สุภาพหรือรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสม หรือข้อมูล อันอาจทำให้เสียชื่อเสียงของหน่วยงาน ทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างหน่วยงานผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 18. ในกรณีที่ผู้ใช้ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ ผู้ใช้ยังสามารถใช้งานระบบ E-Mail ของ สำนักงานต่อได้อีก 1 ปีก่อนที่ผู้ดูแลระบบจะทำการระงับสิทธิ์การใช้งาน โดยหากต้องการ ใช้งานต่อ ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลคำขอ และยื่นคำขอกับเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาดำเนินการ ต่อไป

การตั้งค่าอีเมล์ ด้านความปลอดภัยเพื่อยืนยันสิทธิการใช้งาน 2 ขั้นตอน

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลระบบ (System Administrator)

 1. กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้เหมาะสมกับการเข้าใช้ บริการของผู้ใช้ระบบ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน
 2. มีการทบทวนสิทธิ์การเข้าใช้งานและปรับปรุงบัญชีผู้ใช้งาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลง เช่น การลาออก โอน ย้าย หรือสิ้นสุดการจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ให้พิจารณาการดำเนินการ ดังนี้
  • กรณีไม่มีการใช้งานติดต่อกันเกิน 1 ปี พิจารณาปิดการใช้งานบัญชีนั้น
  • กรณีไม่มีการใช้งานติดต่อกันเกิน 4 ปี พิจารณาลบบัญชีนั้นออกจากระบบ
 3. มีการควบคุมการเข้าถึงระบบตามแนวทางการบริหารจัดการเข้าถึงผู้ใช้งาน (User Access Management) ที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 4. ผู้ดูแลระบบควรเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองทุก ๆ 3 เดือน