อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต ๑

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
+ เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (หมวด 1 มาตรา 27) และตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีวาระอยูในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

รายชื่อ อ.ก.ค.ศ.สพป.ลย.๑

ผศ.ดร.เชาว์ อินใย
ประธาน อ.ก.ค.ศ.

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
โทร.
อีเมล์.

นายสำเนียง  ศรีบุรินทร์
อนุกรรมการ

ผู้แทน กศจ.
โทร.
อีเมล์.

นายพยุง เหล็กดี
อนุกรรมการ

นายอำเภอเมืองเลย
โทร.
อีเมล์

นางสาวชัชมน นาคหงษ์สุวรรณ
อนุกรรมการ

ผู้แทน ก.ค.ศ.
โทร.
อีเมล์.

นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์
อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
โทร.
อีเมล์.

นายเกี่ยน สุวรรณเกษี
อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
โทร.
อีเมล์

นายสุจิน มีชัย
อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
โทร.
อีเมล์.

นายเดช ปาจรียานนท์
อนุกรรมการ

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
โทร.
อีเมล์.

นายสมปอง ไวโสภา
อนุกรรมการ

ผู้แทนข้าราชการครู
โทร.
อีเมล์

นางจิรภา ฟองชัย
อนุกรรมการ

ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
โทร.
อีเมล์.

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
โทร.
อีเมล์.

นางจันทร์เพ็ญ ชูฤทธิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาฯ
โทร.
อีเมล์

xx
อนุกรรมการ

เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาฯ
โทร.
อีเมล์.

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่-อกคศ

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา

กฎ-กคศ-หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา-อกคศ-2548

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แชร์เลยก้อ!