แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

E-News ข่าวประชาสัมพันธ์ ปักหมุด

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O01โครงสร้างหน่วยงาน- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
- ประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สํานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
O02ข้อมูลผู้บริหาร- แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
- ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหารสำนักงาน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน
O03อำนาจหน้าที่- แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ
O04แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน- แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565
O05ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานแสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
- ที่อยู่หน่วยงาน
- หมายเลขโทรศัพท์
- หมายเลขโทรสาร
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
- แผนที่ตั้งหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อเรา
O06กฎหมายที่เกี่ยวข้อง-แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- พ.ร.บ.ระเบียบริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562)
- พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่าน ระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- กฎกระทรวง สพฐ. (ฉบับที่๒) พ.ศ. 2556 (แบ่ง กพร. ตสน.)
- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2547
- คำสั่ง คสช. ที่ 21/2560 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้อที่ 17 วันที่ 4 เมษายน 2560
- มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
ฯลฯ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07ข่าวประชาสัมพันธ์- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565
E-NEWS รวมข่าว
O08Q&A (ถาม-ตอบ)- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คําตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
Q&A ถาม-ตอบ(ทุกข้อสงสัย)
O09Social Network- แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
 • Face Book
 • LINE
 • YouTube
 • O10แผนดำเนินงานประจำปีแสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
  - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการ เป็นต้น
  - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน- แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
  - มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน เป็นต้น
  - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
  O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี- แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
  - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน เช่น ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
  - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
  O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
  - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจ ใด สําหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตําแหน่งใด กําหนดวิธีการขั้นตอน การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

  *การให้บริการ หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สําหรับหน่วยงานที่ มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจํานวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสําคัญต่อ ภารกิจของหน่วยงาน
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
  หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
  - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสําหรับบริการหรือ ภารกิจใด กําหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
  เป็นต้น
  คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
  - เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565
  สถิติการให้บริการ
  O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ- แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
  - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  O17E–Service- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอํานาจ หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอํานวยความ สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
  - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน
  ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
  O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
  - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนๆ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
  - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565
  O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน- แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2565
  - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น
  - สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
  O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี- แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
  - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย เป็นต้น
  - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
  O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน หรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
  O22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ- แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ การเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
  - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
  ประการจัดซื้อจัดจ้าง
  O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
  - มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง เป็นต้น
  - เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
  *กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2565
  O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
  - มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
  - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
  O25นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือ วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
  - เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือ นโยบายที่กําหนดในนามของหน่วยงาน
  - เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
  O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือ
  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25
  - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
  O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
  - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ
  - เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2565
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
  O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  - มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ เช่น ผลการดําเนินการตาม บุคคลประจําปี นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
  - เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2564
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
  O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และประพฤติมิชอบ
  - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการใน การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ เป็นต้น
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์
  - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
  ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์
  O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
  - มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จํานวนเรื่อง เรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
  - เป็นข้อมูลในปี พ.ศ.2565
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง ออนไลน์
  - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
  - เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ.2565
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร- แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคํามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
  - ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
  แสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
  - เป็นการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส
  - เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ.2565
  รายงานความร่วมมือของผู้บริหารคนปัจจุบัน
  O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
  - มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เป็นต้น
  - เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ.2565
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน
  กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
  - เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ ดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 036
  - เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ.2565
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
  - เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ.2565
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
  - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดําเนินการ เป็นต้น
  - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2565
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ในไตรมาส- แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
  - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดําเนินงาน เป็นต้น
  - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
  O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี- แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ เช่น ผลการดําเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
  - ใช้รายงานผลของปี พ.ศ.2564
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
  O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
  - มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
  - มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี รายละเอียดต่างๆ เช่น การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การ กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตามให้นําไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  นโยบายความโปร่งใสในการทำงาน
  O43การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน- แสดงผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  - มีข้อมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
  - เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ.2565
  การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน
  ข้อข้อมูลรายละเอียดที่เผยแพร่หมายเหตุ

  Loading

  แชร์เลยก้อ!
  Tagged
  webmaster สพป.ลย.๑
  ปฎิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
  https://loei1.go.th