แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนพัฒนาการศึกษา สพป.ลย.1 ประจำปี 2566-2570
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สพฐ.
ประกาศคณะกรรมการกากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2564
พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ – กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ – กลุ่มอำนวยการ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ – กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือการใช้งานระบบกําหนดรหัสประจําตัวผู้เรียนฯ ผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
รายงานการประเมินตนเอง (SAR – Self Assessment Report) ศูนย์ iTEC
คู่มือการใช้งานระบบ AMSS++
คู่มือการรับเรื่องราวร้องเรียน
คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
คู่มือ Upgrade New Google site for loei1.go.th
แนวทางการบริหารจัดการระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC