หน้าแรก+คู่มือ
นายสุเทพ เจริญศิริมงคล
ระเบียบว่าด้วยกลุ่มคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2565
คู่มือระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือการใช้งานระบบกําหนดรหัสประจําตัวผู้เรียนฯ ผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
รายงานการประเมินตนเอง (SAR – Self Assessment Report) ศูนย์ iTEC
คู่มือการใช้งานระบบ AMSS++
คู่มือการรับเรื่องราวร้องเรียน
คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
คู่มือ Upgrade New Google site for loei1.go.th
แนวทางการบริหารจัดการระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC

แชร์เลยก้อ!