การพิจารณาตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล กิจกรรมสำนักงาน

ณ ห้องประชุมเทพสถิต สพป.เลย เขต 1 วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565

webmaster สพป.ลย.๑
ปฎิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
https://loei1.go.th