🔴📣📣 “การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการ
จัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ (Coding) และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)”

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป. เลย เขต 1
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประธานในพิธีเปิด “การ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ (Coding) และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)”

🔴 การอบรมฯนี้ ได้จัดขึ้นตามแผนปฏิบัติการตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้าน การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความเป็นเลิศทางวิชาการมีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

ระดับประถมศึกษาเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดในการตั้งคำถาม
การให้ข้อมูลป้อนกลับ การประเมินเพื่อ
เรียนรู้ที่นำไปสู่การส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระ
เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)
ระดับประถมศึกษาโดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในสังกัดสพป.ลย 1
จำนวน 41 โรงเรียน
ทั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากร ดังนี้ ได้แก่นางสมัย ปริบาล ศึกษานิเทศก์ ,นายพิษณุวัชร์ สวัสดี ศึกษานิเทศก์ สพป.ลย. 1นางสาววชิราวรรณ เทียมทัน ครูโรงเรียนเมืองเลย ๔งนายอนุชา แสนราช ครูโรงเรียนบ้านโป่ง

https://photos.app.goo.gl/YDhbqh1caRr6vh8p9

แชร์เนื้อหานี้ให้เพื่อนได้เลยก้อ!