📣📣📍📍🔴พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
วันที่ 30 มิถุนายน 2566
ณ ค่ายลูกเสือศรีสองรัก ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย(#)

ตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตร   และพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหลักสูตรจิตอาสาและตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานแก่คณะลูกเสือแห่งชาติ และเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาพระราชทานให้สาธารณชนได้รู้จักทั่วประเทศ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจึงกำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ 

 สำนักงานลูกเสือจังหวัดเลย นำโดยนายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้เป็นประธานการเปิดงานดังกล่าว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของงานโดย ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ในนามจึงได้กำหนดจัดงานชุมนุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้คือ
 1. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการลูกเสือให้กับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
 3. เพื่อให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 4. เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และกัน
  โดยมีผู้ร่วมงานชุมนุม จำนวน 200 คน ประกอบด้วย ลูกเสือวิสามัญจำนวน 120 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 80 คน จากสถานศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเลย ทั้งนี้มี ดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรม รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

https://photos.app.goo.gl/kRoAQ1DkKP8Axsj48

แชร์เนื้อหานี้ให้เพื่อนได้เลยก้อ!