ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

E-News กลุ่มบริหารงานบุคคล ข่าวจาก อกคศ. ประกาศทางราชการ

1.ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ

2.ประกาศกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดฯ

3.แบบคำร้องขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

กำหนดการและวิธีการสมัคร

1. กรณีสมัครด้วยตนเอง

ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นแบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนฯ พร้อมหลักฐาน และเอกสารประกอบการรับสมัคร ด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 5 – 20 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น. หากพ้นกำหนดวัน เวลาดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก

2. กรณีสมัครทางไปรษณีย์

ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นแบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนฯ พร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ 5 – 20 เมษายน 2566 กรอกรายละเอียดในใบแบบคำขอให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารั่บฝากเป็นวันรับสมัคร และเอกสารที่ที่ทำงานไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากก่อนวันที่ 5 เมษายน 2566 และหลังวันที่ 20 เมษายน 2566 จะไม่ได้รับการพิจารณา

ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น หากปรากฏว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครเกินกว่า หนึ่งตำแหน่ง จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และถูกตัดสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

แชร์เลยก้อ!