รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

E-News

ผู้วิจัย นราธิป บุญมา
สังกัด โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม สังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ-2-ประกันคุณภาพ

แชร์เลยก้อ!