การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

E-News ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
ชื่อผู้วิจัย นราธิป บุญมา
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม สังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ-1-เผยแพร่

แชร์เลยก้อ!