วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
สำหรับโรงเรียนที่ประเมินเพื่อคงสภาพตราเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา2565
ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามฯบรมราชกุมารี และเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้ดำเนิน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2559 จนถึงปัจจุบัน เพื่อปลูกฝัง
นิสัยรักวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย โดยครูผู้สอนในโรงเรียนต้องดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทุก
สัปดาห์ให้กับเด็กปฐมวัยตามแนวทางของโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงจัดการประชุมเชิง
ติการการจัดทำโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สำหรับโรงเรียนที่คงสภาพตราเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย
ทั้งนี้ ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้กล่าวถึง การใช้นวัตกรรมในชั้นเรียนได้แก่
()บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ()จิตศึกษา
(*)ไฮสโคป (High Scope)
การจัดการเรียนการสอนของปฐมวัย
ที่เน้นให้นำจิตศึกษา มาใช้ในการเรียนการนำนักเรียนเข้าเรียน เพียงการนำนิทานหรือเรื่องเล่านำมาเป็นสื่อในการสอนให้นักเรียนได้แสดงความคิดซึ่งมีความหลากหลายให้นักเรียนได้เคารพตนเองและเคารพต่อคนอื่น และฝากถึงครูให้มอบความรู้ ,มีความภาคภูมิใจในการเป็นครูที่ได้มอบความรู้โอกาสและสิ่งดีๆให้นักเรียน ซึ่งบางโรงเรียนอาจอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้เติมเต็มให้นักเรียนได้เข้าความรู้ โอกาส ซึ่งนักเรียนวันนี้จะเป็นบุคลากร เป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป
ทั้งนี้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้ร่วมพบปะชี้แจงแนวการประชุมและการปฎิบัติราชการของครูผู้เข้ารับการประชุมร่วมด้วย

แชร์เนื้อหานี้ให้เพื่อนได้เลยก้อ!