การประชุมชี้แจงสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2566

E-News ข่าวกิจกรรม สนง.

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน

ซึ่งการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด สอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2566 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
โดยนางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ดังนี้คือ
เพื่อทดสอบความรู้และทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ,เพื่อทดสอบความรู้และทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ,นำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน,นำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ และนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ
ในการดำเนินการทดสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ชั้น ป.6 มีจำนวนสนามสอบ 12 แห่ง 127
โรงเรียน นักเรียนเข้าสอบ 2,217 คน คิดเป็นร้อยละ 88.15 ของนักเรียนชั้น ป.6 ทั้งหมด
และชั้น ม.3 มีจำนวนสนามสอบ 8 แห่ง 41 โรงเรียน นักเรียนเข้าสอบ 547 คน คิดเป็น
ร้อยละ 93.19 ของนักเรียนชั้น ม.3 ทั้งหมด การดำเนินการจัดสอบในแต่ละสนามสอบจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์สอบ และยึดตามระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (เพื่อให้การดำเนินการสอบดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์
จึงได้มีการจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
โดยการประชุมครั้งนี้ ภาคเช้าประกอบด้วย คณะกรรมการจาก อำเภอท่าลี่ อำเภอเชียงคานและอำเภอปากชม ภาคบ่าย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการจากอำเภอนาด้วง และอำเภอเมืองเลย รวมทั้งสิ้น จำนวน 146 คน

แชร์เลยก้อ!