การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ครั้งที่ 1/2566

E-News ข่าวกิจกรรม สนง. ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทพสถิด (ชั้น 3)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

แชร์เลยก้อ!