โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเครือข่าย ( PA Support Team )

E-News ข่าวกิจกรรม สนง. ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเครือข่าย ( PA Support Team )


 นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเครือข่าย ( PA Support Team )

บริหาร งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเครือข่าย ( PA Support Team )
โดยมี ดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรม รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้รายงานสรุปความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ว่า
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อ
เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team ) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายในระดับเขตพื้นที่,
เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายในระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษาและระดับสถานศึกษา
เพื่อการสื่อสารและการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง เกิดการพัฒนาเครือข่ายและ
ขยายผลที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู
จำนวน 284 คน แบ่งการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็น 3 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู สังกัดโรงเรียนในอำเภอ
เมืองเลย
รุ่นที่ 2 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู สังกัดโรงเรียนในอำเภอ
นาด้วง และอำเภอเชียงคาน
รุ่นที่ 3 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู สังกัดโรงเรียนในอำเภอ
ท่าลี่ และอำเภอปากชม

แชร์เลยก้อ!