การขับเคลื่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565

E-News ข่าวกิจกรรม สนง. ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

การขับเคลื่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565

​ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 เพื่อเพิ่มผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นประมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักคือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และได้จัดทำการติว (O-NET) ขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. โดยติวเตอร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1 ผ่านระบบ Video Conference Google Meet ณ ห้องประชุมห้องเทพชัยมงคลและห้องประชุมห้อง
เทพสถิต เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้น ทั้งนี้ มีนายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุม และมี ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ร่วมพบประกับทีมวิทยากร อันได้แก่ นายนราพงศ์ อาษาริทนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1 และคณะ ได้ให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ลงที่ติดตามการบริหารจัดการโรงพร้อมทั้งลงพื้นที่จริง ณ โรงเรียนบ้านหนองปกติ ,และโรงเรียนบ้านน้ำมีในการติดตามการติวเข้มเตรียมความพร้อมเพื่อรับการทดสอบดังกล่าว

แชร์เลยก้อ!