สพป.เลย เขต 1 ได้กันร่วมกันเป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

E-News ข่าวกิจกรรม สนง. ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอา
ใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็น
รากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็น
ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1-3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กันร่วมกันเป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2566 – 1 กุมภาพันธ์ 2566
ภายในงานมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในงาน
ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวถึงความเป็นมาในการจัดพิธี ทั้งนี้ นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรม ,ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าวด้วย >>>>พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 31 มกราคม 2566 ณ ลานสาเกตนคร หน้าหอโหวด บึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด >>>https://photos.app.goo.gl/5Giygk3rVV6ChGqi7

แชร์เลยก้อ!