ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)

E-News กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกาศทางราชการ

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

1. ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหาร เพิ่มเติม(ครั้งที่ 3)

2. ว7-2564

3. องค์ประกอบตัวชี้วัดย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2566

ส่งคำร้องขอย้ายได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

แชร์เลยก้อ!