สื่อรณรงค์สร้างการรับรู้การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา   ประจำปี 2565 

E-News กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชาสัมพันธ์

ชนะเลิศ (นักเรียน) โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา

ชนะเลิศ (ครู)  โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม

แชร์เลยก้อ!