นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้ร่วมพบปะ และแนะแนวการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

E-News ข่าวกิจกรรม สนง. ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

เวลา 14.00 น.มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้ส่งตัว นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์,นางภัทราพร ตะพิมพ์ นางรัตนาภรณ์ พินิจนึก และ นางสาวชัญญ์ธนัน ธงชัยวัทน์ธนัน นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในโอกาสนี้ นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้ร่วมพบปะ และแนะแนวการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

แชร์เลยก้อ!