ประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นการตอบการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่

วันพุธ ที่ ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  นายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนประเด็น การตอบการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑


การประเมินสถานะของหน่วยงานเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) คือการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร โดยเมื่อยุคสมัยของการบริหารราชการแปรเปลี่ยนเข้าสู่”ยุค 4.0″ ที่มุ่งเน้น “การพัฒนาภาครัฐให้เป็นระบบดิจิทัล สร้างนวัตกรรม ด้วยการสานพลังจากทุกภาคส่วน” มีจุดมุ่งหมายให้องค์กรภาครัฐต่าง ๆ นำไปปรับใช้เพื่อพัฒนากระบวนการส่งมอบผลผลิตและการบริการให้ดีขึ้น ปรับปรุงผลการดำเนินการ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยทำให้เกิดความสอดคล้องกันตั้งแต่ทิศทางองค์การ แผนปฏิบัติราชการ กระบวนการตัดสินใจ บุคลากร การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ การน้ำเกณฑ์นี้ไปใช้จะช่วยให้องค์กรต่างตรวจสอบหรือประเมินองค์การตนเองในทุกระบบบริหารงาน การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ และผลลัพธ์ โดยตระหนักถึงคุณค่าที่ส่งมอบแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม