ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

E-News ประกาศทางราชการ

ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย

แชร์เลยก้อ!
มณฑล พร้อมสันเทียะ
โปรดเหยียบเท้าท่านเบาๆ ..เพราะท่านกำลังยืนอยู่บนความฝันของข้า
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/frog