กิจกรรม 5 ส ทำด้วยใจ ไปด้วยกัน

E-News กลุ่มอำนวยการ ข่าวกิจกรรม สนง.

กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่ดีงามดำเนินการสืบเนื่องกันมา และทุกคนพร้อมใจกันปฎิบัติกิจกรรมนี้โดยพร้อมเพรียงและมิได้เป็นการบังคับ

แชร์เลยก้อ!
ณัชชา อยู่สุขเสถียร
ให้สบายใจในทุกวัน