อนุบาลจิตศึกษา สำหรับครูปฐมวัย. 2565

E-News กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ข่าวกิจกรรม สนง.

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ”อนุบาลจิตศึกษา สำหรับครูปฐมวัย”ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

จิตศึกษาในโรงเรียนลำปลายมาศพัฒา มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียม เด็กให้สงบ ผ่อนคลายและให้กลับมารู้เนื้อรู้ตัวก่อนเข้าเรียนในทุกวัน หลักจากการดำเนิน พบว่าเด็กทุกคนสงบได้ง่ายขึ้น จิตใจที่สงบก็จะนำมาซึ่งการรับฟัง กันได้อย่างลึกซึ้ง เกิดการใคร่ครวญ สามารถรับรู้และเชื่อมโยงกับคนอื่นหรือสิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย ครูได้ขัดเกลาความฉลาดด้านในของตัวเองไปด้วย “จิตศึกษา” จึงปลายเป็นส่วนสำคัญของโรงเรียนในการพัฒนาครู เพื่อยกระดับจิตวิญญาณของครูให้มี “หัวใจของความเป็นครู” อย่าง แท้จริง ส่วนในตัวเด็กกระบวนการจิตศึกษได้ยกระดับความูลาดด้านจิตวิญญาณ และความฉลาด ด้านอารมณ์ให้เห็นคุณค่าของสรรพสิ่งการน้อมนำสิ่งที่ดีงามเข้าไปสู่จิตใต้สำนึกทั้งยังเป็นการ เตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “อนุบาลจิตศึกษา สำหรับครูปฐมวัย” ขึ้น ในวันที่ 9, 10 และ 12 พฤษภาคม 2565ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่รศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ซึ่งแบ่งการอบรม

  • รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย ครูผู้สอนปฐมวัย ในสังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง, การท่าอากาศยาน, นาอ้อศรีเมืองชัย,ดินดำน้ำสวย
  • รุ่นที่ 2 ประกอบด้วยครูผู้สอนปฐมวัย ในสังกัด กลุ่มคุณภาพกรศึกษาเชียงคาน, หาดนาแก้ว, ธาตุจอมศรี, นครหงุส์
  • รุ่นที่ 3 ประกอบด้วย ครผู้สอนปฐมวัย ในสังกัด ทำลีลุ่มน้ำเอง ,เชียงกลม , นาด้วง , กกคู่นาแขม รวมครูปฐมวัยที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 216 คน

การอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมทั้ง 3 มิติ ของ Self, EF และพัฒนาการทั้ง 4 ด้านมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ณ สำนักงานเขตูพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ซึ่งแบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น ดังกล่าว

แชร์เลยก้อ!
webmaster สพป.ลย.๑
ปฎิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
https://loei1.go.th