สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ Loei Primary Educational Service Area Office 1 ສຳນັກງານເຂດພື້ນທີ່ການສຶກສາປະຖົມສຶກສາເລີຍ ເຂດ 1

CONTACT : ติดต่อเรา
Q&A : ช่องทางติดตามสอบถาม
เว็บไซต์ กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและนิติกร
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLiCT)
เว็บไซต์ สถานศึกษาในสังกัด
อำเภอเมืองเลย
อำเภอนาด้วง
อำเภอเชียงคาน
อำเภอปากชม
อำเภอท่าลี่
เอกชน/ตชด.
ศูนย์บริการออนไลน์ : SERVICE CENTER
AMSS++ ระบบงานสำนักงาน
e-SERVICE ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
BIG DATA ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ
ระบบการเรียนการสอน : E-Learning
KM : ศูนย์จัดการความรู้
OBECLib : ห้องสมุดอัตโนมัติ
OTPC Content
โปรแกรมสุ่มอ่านคำพื้นฐาน
ระบบสื่อสาร : Communication
ระบบ SCOPIA
ระบบ Google MEET
YouTube Live : loei1online
Face Book : @loei1
อีเมล์และเว็บไซต์ @loei1.go.th
เว็บไซต์ย่อย : Sub Domain
บ้านน้ำใจ
โรงเรียน COVID-19 สพป.ลย.๑
งานศิลปหัตถกรรม (เลย ๑ ต้องโชว์)
ประเมิน ITA สพป.เลย ๑
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดบุคลากรในสำนักงาน
แนะนำบุคลากร
ว่าที่ร้อยตรี เผด็จ ขนุนใหญ่ (อุ้ม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านสงาว
แนะนำบุคลากรประจำสำนักงาน
นาง ปัทมา สิมพลา (เปีย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่ม กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเกษียณปี พ.ศ.2563
แนะนำบุคลากร
นาง บรรจง สมานฉันท์ (ปุ๋ม)
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียน บ้านสูบ
แนะนำบุคลากร
นาย พงษ์ศักดิ์ พิมพ์ราศรี (เล็ก)
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียน เมืองเลย

Flag Counter
Google site start 13-3-2559. Counter is 6,462