สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ Loei Primary Educational Service Area Office 1 ສຳນັກງານເຂດພື້ນທີ່ການສຶກສາປະຖົມສຶກສາເລີຍ ເຂດ 1

ติดต่อเรา
Q&A : ช่องทางติดตามสอบถาม
เว็บไซต์ กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและนิติกร
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLiCT)
เว็บไซต์ สถานศึกษาในสังกัด
อำเภอเมืองเลย
อำเภอนาด้วง
อำเภอเชียงคาน
อำเภอปากชม
อำเภอท่าลี่
เอกชน/ตชด.
Data Information
ข้อมูลสารสนเทศ สพป.เลย ๑
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
EMIS สารสนเทศเพื่อการศึกษา
B-OBEC สารสนเทศสิ่งก่อสร้าง
รายงานประเมินความพึงพอใจ
ประเมิน ITA สพป.เลย ๑
ระบบบริการ : E-Services
e-SERVICE บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
AMSS++
e-Budget ระบบบริหารงบประมาณ
e-Salary พิมพ์สลิปเงินเดือน
e-Bamnan พิมพ์สลิปเงินบำนาญ
e-TAX พิมพ์ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
e-Bonus แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน
e-Gorpor7 พิมพ์ ก.พ.7
e-PP บริการแบบ ปพ.
e-Maintenance : ระบบแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี
e-Appeals : ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
PhoneBook ค้นหาโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ระบบการเรียนการสอน : E-Learning
KM : ศูนย์จัดการความรู้
OBECLib : ห้องสมุดอัตโนมัติ
OTPC Content
โปรแกรมสุ่มอ่านคำพื้นฐาน
ระบบสื่อสาร : Communication
ระบบ SCOPIA
ระบบ HangOuts
YouTube Live : loei1online
อีเมล์และเว็บไซต์ @loei1.go.th
อื่น ๆ : Other
บ้านน้ำใจ
โรงเรียน COVID-19 สพป.ลย.๑
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดบุคลากรในสำนักงาน
แนะนำบุคลากร
นาย โยธิน จันทร์สว่าง (โย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านท่ามะนาว
แนะนำบุคลากรประจำสำนักงาน
นาง รุ่งอารุณ เพิ่มพิบูลย์ (รุ่ง)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเกษียณปี พ.ศ.2563
แนะนำบุคลากร
นางสาว กานต์ธีรา บุญงำ (ติ้ง)
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียน ชุมชนบ้านเชียงกลม
แนะนำบุคลากร
นาง สุไกร มุ่งกั้นกลาง (ไกร)
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียน บ้านห้วยตาด
Flag Counter
Google site start 13-3-2559. Counter is 22,250