สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ Loei Primary Educational Service Area Office 1 ສຳນັກງານເຂດພື້ນທີ່ການສຶກສາປະຖົມສຶກສາເລີຍ ເຂດ 1

ติดต่อเรา
Q&A : ช่องทางติดตามสอบถาม
เว็บไซต์ กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและนิติกร
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLiCT)
เว็บไซต์ สถานศึกษาในสังกัด
อำเภอเมืองเลย
อำเภอนาด้วง
อำเภอเชียงคาน
อำเภอปากชม
อำเภอท่าลี่
เอกชน/ตชด.
Data Information
ข้อมูลสารสนเทศ สพป.เลย ๑
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
EMIS สารสนเทศเพื่อการศึกษา
B-OBEC สารสนเทศสิ่งก่อสร้าง
รายงานประเมินความพึงพอใจ
ประเมิน ITA สพป.เลย ๑
ระบบบริการ : E-Services
AMSS++
e-SERVICE บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
e-Budget ระบบบริหารงบประมาณ
e-Salary พิมพ์สลิปเงินเดือน
e-Bamnan พิมพ์สลิปเงินบำนาญ
e-TAX พิมพ์ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
e-Bonus แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน
e-Gorpor7 พิมพ์ ก.พ.7
e-PP บริการแบบ ปพ.
e-Maintenance : ระบบแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี
e-Appeals : ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ระบบการเรียนการสอน : E-Learning
KM : ศูนย์จัดการความรู้
OBECLib : ห้องสมุดอัตโนมัติ
OTPC Content
โปรแกรมสุ่มอ่านคำพื้นฐาน
ระบบสื่อสาร : Communication
ระบบ SCOPIA
ระบบ HangOuts
YouTube Live : loei1online
อีเมล์และเว็บไซต์ @loei1.go.th
อื่น ๆ : Other
บ้านน้ำใจ
โรงเรียน COVID-19 สพป.ลย.๑
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดบุคลากรในสำนักงาน
แนะนำบุคลากร
นาง สุพรรณี กุลภา (TUK)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านคกเลา
แนะนำบุคลากรประจำสำนักงาน
นาย จักรกฤษ อาจแก้ว (หนุ่ย)
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
gg.gg/jukkrit
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเกษียณปี พ.ศ.2563
แนะนำบุคลากร
นางสาว สุวิจิตราภรณ์ สุวรรณไกรษร (โอ๋)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียน บ้านหนองผำ
แนะนำบุคลากร
นาง ประพิมพ์พันธ์ บุตรเต
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียน บ้านท่าสวรรค์
Flag Counter
Google site start 13-3-2559. Counter is 20,945