E-CALENDAR

ระบบปฏิทินกำกับติดตามงานผ่าน Web Application โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อช่วยเหลือผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกัน กำกับ ติดตาม การรายงานให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วน ทันเวลา
  2. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ โรงเรียน และ สพป.ลย.๑ เป็นไปตามภารกิจขององค์กร

ปฏิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ

กันยายน

23ก.ค.(ก.ค. 23)08:00:s น.10พ.ย.(พ.ย. 10)16:30:s น.DMC.2/2565จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565

ตุลาคม

23ก.ค.(ก.ค. 23)08:00:s น.10พ.ย.(พ.ย. 10)16:30:s น.DMC.2/2565จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565

01ต.ค.00:00:s น.30(ต.ค. 30)16:00:s น.B-OBEC.2565จัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พฤศจิกายน

23ก.ค.(ก.ค. 23)08:00:s น.10พ.ย.(พ.ย. 10)16:30:s น.DMC.2/2565จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565

แชร์เลยก้อ!