คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารสำนักงาน AMSS++
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

กลุ่มอำนวยการ

นางสาวเพียรสน ลุนะหา
นายอดิศักดิ์ ศรีมาตย์
นายปฏิพัชส์ นามผา
นายสุเทพ เจริญศิริมงคล
นายกฤชพงษ์ ราชพัฒน์
นายสมัคร วงศ์อนุ
นายพิชัย คตชะมาตย์
นางวรกัรญา คำสิงห์นอก
นางสุภาลี วัฒน์ศรีทานัง
นางสาวศิริพร แสงสว่าง
นางนิธิมา กองลาแซ
นางประไพ บุตรเรือง
นางณัชชา อยู่สุขเสถียร
นางประณยา บุญลือ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

นางขนิษฐา คับเพียง
นายอนุชา วันหากิจ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางมยุรี ปลั่งกลาง
นางชัชอรณ์ โสดาภักดิ์
นางธันยพร ตัดพุดซา
นางวิไลภรณ์ ซื่อตรง
นางสาวคนึงนิจ โคผดุง
นางหยาดพิรุณ วิจิตรจันทร์
นางเตือนใจ ยลวิลาศ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ
นางวัฒนาพร แพงศรี
นางอุ่นเรือน ศิริหล้า
นางรักษ์ธภรณ์ นาลา
นางสาวพันวิภา วิเศษโวหาร
นางบุญทวี สมหมาย
นางอรพิน น้อยบัวทอง
นางจันทร์เพ็ญ ชูฤทธิ์
นางจิรภา ฟองชัย
นางปัทมา สิมพลา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางนุชรินทร์ อันทะระ
นางบุญจันทร์ ลือกลาง
นางประไพ ออมกลิ่น
นางรุ่งอารุณ เพิ่มพิบูลย์
นางสาวปรมาภรณ์ สาระภักดี
นายเสด็จ ศรีบุรินทร์
นายอนุชิต บาตะศรี
นางนิตยา ยศปัญญา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคล
นายนราพงศ์ อาษารินทร์
นายธงชัย โกมลไสย
นายทวีศักดิ์ หารคำอุ้ย
นางสาวพิมพ์พิชชา จิตรจันทร์
นางสาวณัชญานันท์ มังคละโยธิน
นางสาวจิรภิญญา ศรีเพียแก้ว
นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง
นางสมัย ปริบาล
นางวารุณี ทีนา
นางพรนิภา จำปานิล
นางนัจรีภรณ์ ทุมสงคราม