คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน 2564
บริการแต่งตั้งย้ายข้าราชการครู
บริการงานขอลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บริการการเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)
บริการการปฏิบัติงานกรณีช่วยราชการ
บริการการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
บริการการจัดทำแผนอัตรากำลังในสถานศึกษา
บริการการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจำปี
บริการการงานการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
บริการขอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
บริการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว.21
บริการการการเตรียมความพร้อมฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
บริการการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
บริการการขอถ่ายสำเนา กพ7 กคศ16