ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่ม

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด @อำเภอเมืองเลย

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด @อำเภอนาด้วง

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด @อำเภอเชียงคาน

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด @อำเภอปากชม

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด @อำเภอท่าลี่