แต่งตั้ง รอง.ผอ.สพท.ดูแลกลุ่มงาน/กลุ่มคุณภาพ 2564

ประกาศข่าวราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีคำสั่งแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เนื่องจากมีการโยกย้ายตำแหน่ง ประจำปี 2564 รายละเอียดดังนี้

คำสั่งที่ ๓๒๓/๒๕๖๔ ลว.วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ปฏิบัติราชการแทน

https://amss.loei1.go.th/modules/mail/upload_files/34204000170761633664773_2.pdf

นายนพดล ศรีขัดเค้า รอง ผอ.สพป.ลย.๑
ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป.ลย.๑

 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์

นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รอง ผอ.สพป.ลย.๑
ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป.ลย.๑

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายวรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.ลย.๑
ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป.ลย.๑

 • กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

คำสั่งที่ ๓๒๔/๒๕๖๔ ลว.วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

เรื่อง การมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ กำกับ ดูแลกลุ่มคุณภาพการศึกษา

https://amss.loei1.go.th/modules/mail/upload_files/34204000170761633664773_3.pdf

นายนพดล ศรีขัดเค้า

 1. กลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง
 2. กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าอากาศยาน
 3. กลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย
 4. กลุ่มคุณภาพการศึกษาดินดำน้ำสวย
 5. กลุ่มคุณภาพการศึกษากกดู่นาแขม

นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม

 1. กลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง
 2. กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน
 3. กลุ่มคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี
 4. กลุ่มคุณภาพการศึกษาหาดนาแก้ว

นายวรรณที ศรีโนนยาง

 1. กลุ่มคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเหือง
 2. กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่
 3. กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์
 4. กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม

มณฑล พร้อมสันเทียะ
แด่ข้าผู้ยากไร้ โปรดเหยียบเท้าท่านเบาๆ เพราะท่านกำลังยืนอยู่บนความฝันของข้า
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/frog

ใส่ความเห็น