แผนอัตรากำลังประจำปี 2564

ประกาศข่าวราชการ

สภาพอัตรากำลังข้าราชการครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2564

โดยภาพรวม ดังนี้

ผอ.รร. (เกิน)25
รอง ผอ.รร. (ขาด)-50
ครู (ขาด)-208
รวม (ขาด)-233
-ขาด +เกิน คิดเป็นร้อยละ-14.89

Powered By EmbedPress

Tagged