ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Shopping List) งบประมาณปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ มีความประ […]

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นการตอบการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

วันพุธ ที่ ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  นายรัฐอิสร […]

อ่านต่อ