Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2558
e-Training
หมวดหมู่
กลุ่มอำนวยการ (9)
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา (18)
กลุ่มนโยบายและแผน (14)
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (12)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (150)
หน่วยตรวจสอบภายใน (8)
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่ (114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (384)
ผลงานวิชาการ (14)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (11)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (15)
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น (23)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2)
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Top Downloads

1°ƒ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ
ดาวน์โหลด 19222 ครั้ง

2°ƒ โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management
ดาวน์โหลด 10572 ครั้ง

3°ƒ TMPGEnc 2.5
ดาวน์โหลด 3194 ครั้ง

4°ƒ แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ
ดาวน์โหลด 2215 ครั้ง

5°ƒ swishv2.0keygencore
ดาวน์โหลด 2117 ครั้ง

6°ƒ SWiSH
ดาวน์โหลด 2103 ครั้ง

7°ƒ แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Obec-smis
ดาวน์โหลด 1952 ครั้ง

8°ƒ Server shoutcast-1-8-0-windows
ดาวน์โหลด 1794 ครั้ง

9°ƒ ActiveShow Java
ดาวน์โหลด 1706 ครั้ง

10°ƒ SkinnerToo
ดาวน์โหลด 1701 ครั้ง

->> แสดงทั้งหมด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Do You Wish To Understand What The Very Best Elegance Key Is?
โดย: onofus
ติดประกาศ: 04-19-2018 @ 05:04 am

Whenever you take time to implement suitable splendor techniques and products, it truly does present. It implies that you cherish appropriate program so you would like to look your "your best." That is extremely admirable. As with every other expertise establish, you could add and improve. Listed here are many ways to aid.

When you are fighting an bothersome, scratchy and flaky head, you can utilize low fat yogurt to get rid of flakes whilst keeping your head itching-cost-free. Simply massage a plain Ancient greek or dairy food fat free yogurt in your scalp, then allow it to sit down for no more than a quarter-hour. Once you always rinse, you need to observe much less flakes and irritation.

Should your eyeliner has a tendency to smear and crease, try out dabbing somewhat of a very similar colored powdered eyeshadow above the top of the it having a smooth pure cotton swab. This will assist to help keep the eyeliner set up making your eyesight makeup products go longer just before it will require a touch up.

For your view, emphasize grays and blues by making use of copper, apricot and golden eyeshadow hues. When utilizing eyeliner or mascara, you must look for deep brows with illustrates of crimson or red. Individuals colours assist blues to face out.

Use some coconut essential oil instead of brand name moisturizers to the deal with. Coconut oils provides you with a calming moisture content that effortlessly experiences your skin layer. Moreover, it also enables you to look younger as it really helps to eliminate wrinkles and lines. Coconut essential oil can also be an effective treatment for a variety of skin disorders, which include acne, eczema and psoriasis.

Keep Vitamin E handy. You can use it for many different things. Natural vitamin e antioxidant is certainly a efficient way to hydrate your skin layer. It can be used on your own fingernails to maintain your cuticles seeking wonderful, and it will surely stop them from becoming hard.

Work with a misting apply setting makeup products. Once you are finished fully generating increase your experience, softly mist on your own by using a sprayer. This will set up your cosmetics, retaining it set up much longer prior to necessitating anyone to touch it. This is good for very long times out or occasions like wedding parties.

Always get rid of makeup products before going to bed. Should you rest together with your cosmetics on, you improve the possibility you will definitely get acne and pimples. Cosmetics can capture debris and essential oil on your experience. Clean and tone your facial skin every night. Don't forget to add lotion when you find yourself finished cleaning up.

If you happen to discover youself to be relly beneath time tension, here's a fantastic suggestion on how to execute a speedy makeup products work. Place some waxy lip balm in your fingertip. Then placed a darker eyeliner added to that. Smear it on to your eyeballs. Then complete with mascara. Utilize lipstick. You're all set to go!

Occasionally, when colouring the hair, you may find that this shade you chose just isn't strong or intensive enough to your preference. You can resolve this issue by purchasing a second pack of coloration, blending half the merchandise with shampoo or conditioner, and reapplying it to just-colored locks. Allow it to sit down for only 5-10 minutes just before rinsing and you may discover the colour intensified.

Don't smoke in order to attain real attractiveness. Smoking brings about facial lines and older skin area. It may also cause yellowish tooth and sallow pores and skin. Quitting smoking, or otherwise not starting up to start with, can help to make you stay fresh and vivid seeking. Consider this just before lighting up.

When making use of cosmetics prior to a photo shoot, institution photos or some other picture taking period, prefer matte surface finishes more than shimmery versions and ensure that you implement your cosmetics below sunlight. Shimmery shadows, blushes, lipsticks and powders will look way too sparkling in the digicam flash. Applying your makeup beneath natural light offers you the best idea of the way your makeup will in reality look in the pictures.

Placing on your own nail polish can be very aggravating, particularly when making use of your non-prominent hand. The next occasion, implement your standard two shade layers plus a topcoat at nighttime (offer the shine a few hours to dried out before going to bed). Don't be concerned too much in case the polish receives in your cuticles. Then, each morning, require a very hot bath, and the additional polish in your cuticles and skin will massage right away from.

In case you are restoring your locks, will not start off at the front end. You need to shell out a lot of attention to the nethermost parts of the hair simply because it's challenging to reach this place. Get started with your back while you blow-dried up, as your biceps and triceps will get tired. This way, you won't ruin your look.

Following waxing any area of the epidermis, it is vital that you may not have a popular bathroom or shower room right away. This could result in irritation since waxing leaves your skin pores wide wide open. Try waiting no less than an hour before being exposed to any type of very hot water in any way.

Practicing excellent standard cleanliness is a simple approach to keep versions elegance whilst performing things that help maintain your body. Showering, scrubbing types the teeth, and ultizing deodorant are ways that you can sustain their look for some individuals without having doing anything difficult or outside of ones day-to-day schedule.

Maintaining a fit condition is a great way to boost your attractiveness. Routine workouts will keep excess weight downward and maintains you wholesome. If you physical exercise, you'll see that attractiveness isn't really the only excellent end result.

Should you be seeking to lessen the swelling all around your eyesight try out holding a chilly place around the swollen locations. The chilly could cause the swelling to go away producing your skin seem more stunning.

Be careful not to utilize an excessive amount of mascara to the eyeballs. Incorporating an excessive amount of mascara might take out of the all-natural shade of your vision. Plus, too much mascara will make your eyelashes clumpy. Purchase a mascara that is lighter in weight in color for those who have lighting tinted eyeballs and darker mascara for deeper eyes.

You will find the equipment, the products, and the ability establish, to utilize these tips in an eye appealing approach. Amazing! The above mentioned recommendations were built to enhance your own strategy, when you are never ever completed learning or increasing. You might have even discovered a whole new "typical" or preferred for your self.


krem do pielęgnacji tatuażu


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 04-19-2018 @ 05:04 am


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.19 วินาที