Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2558
e-Training
หมวดหมู่
กลุ่มอำนวยการ (9)
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา (18)
กลุ่มนโยบายและแผน (14)
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (12)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (150)
หน่วยตรวจสอบภายใน (8)
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่ (114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (384)
ผลงานวิชาการ (14)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (11)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (15)
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น (23)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2)
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Top Downloads

1°ƒ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ
ดาวน์โหลด 19250 ครั้ง

2°ƒ โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management
ดาวน์โหลด 10628 ครั้ง

3°ƒ TMPGEnc 2.5
ดาวน์โหลด 3624 ครั้ง

4°ƒ แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ
ดาวน์โหลด 2225 ครั้ง

5°ƒ swishv2.0keygencore
ดาวน์โหลด 2126 ครั้ง

6°ƒ SWiSH
ดาวน์โหลด 2115 ครั้ง

7°ƒ แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Obec-smis
ดาวน์โหลด 1960 ครั้ง

8°ƒ Server shoutcast-1-8-0-windows
ดาวน์โหลด 1805 ครั้ง

9°ƒ SkinnerToo
ดาวน์โหลด 1714 ครั้ง

10°ƒ ActiveShow Java
ดาวน์โหลด 1714 ครั้ง

->> แสดงทั้งหมดหน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด

ข้อมูลดาวน์โหลด: โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management


ข้อเสนอแนะดาวน์โหลด | รายละเอียดเพิ่มเติม | ข้อมูลจากผู้เสนอแนะ | ปรับปรุงแก้ไข

รายละเอียดคะแนนดาวน์โหลด
ความเห็นทั้งหมด: 81
คะแนนโดยรวม: 8.99

 รายละเอียด:  ปรับปรุงล่าสุด เปิดทดลองใช้งานแล้วที่ eoffice.thaitumhost.com
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร
สำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) หรือสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (eOffice) เป็นสำนักงานที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีระบบเครือข่ายในการจัดการเอกสาร การติดต่อสื่อสาร การตรวจสอบข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงการอนุญาตให้บุคลากรในองค์กร สามารถทำงานจาก ระยะไกล หรือ ในตำแหน่งใดๆในสำนักงานได้โดยมีระบบตรวจสอบตำแหน่งที่ทำงานของพนักงาน ผู้นั้นเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อกลับได้ลอดเวลา
กิจกรรมที่ดำเนินการ อยู่ในสำนักงานแบ่งกลุ่มกิจกรรม ดังนี้
 1. การจัดทำเอกสาร
 2. การนัดหมาย
 3. การนำเสนอข้อมูล
 4. การบันทึกข้อมูล
 5. การรับส่งเอกสาร
 6. การลงทะเบียนเอกสาร
 7. การดำเนินการตามเอกสาร
 8. การติดตามเอกสาร และการดำเนินการ
 9. การเรียกใช้ข้อมูล
 10. การติดต่อบุคลากร ทั้งภายนอก และภายในองค์กร
 11. การตรวจสอบกระบวนการ
 12. กิจกรรมเฉพาะหน่วยงาน
ในระบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลข เขต 1 ได้แบ่งระบบออก ดังนี้
 1. ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน -> เสร็จแล้ว
 2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ -> เสร็จแล้ว
 3. ระบบจองห้องประชุม -> เสร็จแล้ว
 4. ระบบจองรถส่วนกลาง -> เสร็จแล้ว
 5. ระบบยื่นใบลากิจ ป่วย -> เสร็จแล้ว
 6. ระบบบริหารองค์กร -> เสร็จแล้ว
 7. ระบบฝากข้อความ -> เสร็จแล้ว
 8. ระบบนัดหมาย -> อยู่ระหว่างดำเนินการ
 9. ระบบมอบหมายและติดตามงาน -> อยู่ระหว่างดำเนินการ
 10. ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน -> อยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

เจ้าของ: มณฑล พร้อมสันเทียะ (mt dot promsanthie at gmail dot com)
รุ่น: Version2.1 ขนาด: 2.99 MB

| โฮมเพจ

สมาชิก
โหวต(คน): 80
กราฟแสดงการลงคะแนน
0 ผู้แสดงความเห็น (0.0% คะแนนเฉลี่ย)0 ผู้แสดงความเห็น (0.0% คะแนนเฉลี่ย)2 ผู้แสดงความเห็น (2.5% คะแนนเฉลี่ย)0 ผู้แสดงความเห็น (0.0% คะแนนเฉลี่ย)2 ผู้แสดงความเห็น (2.5% คะแนนเฉลี่ย)3 ผู้แสดงความเห็น (3.8% คะแนนเฉลี่ย)2 ผู้แสดงความเห็น (2.5% คะแนนเฉลี่ย)14 ผู้แสดงความเห็น (17.5% คะแนนเฉลี่ย)11 ผู้แสดงความเห็น (13.8% คะแนนเฉลี่ย)46 ผู้แสดงความเห็น (57.5% คะแนนเฉลี่ย)
12345678910
ระดับคะแนนดาวน์โหลด: 8.99
คะแนนสูงสุด: 10
คะแนนต่ำสุด: 3
จำนวนข้อเสนอแนะ: 0


* หมายเหตุ: เว็บนี้ให้น้ำหนักต่างกันระหว่างสมาชิก vs. ผู้ใช้ทั่วไปในการให้คะแนน 10 ต่อ 1.
ผู้ใช้ทั่วไป
โหวต(คน): 0
ไม่มีผู้ใช้ทั่วไปลงคะแนน
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
 


* หมายเหตุ: เว็บนี้ให้น้ำหนักต่างกันระหว่างสมาชิก vs. การให้คะแนนจากภายนอก 20 ต่อ 1.
ลงคะแนนจากภายนอก
โหวต(คน): 1
กราฟแสดงการลงคะแนน
0 ผู้แสดงความเห็น (0.0% คะแนนเฉลี่ย)0 ผู้แสดงความเห็น (0.0% คะแนนเฉลี่ย)0 ผู้แสดงความเห็น (0.0% คะแนนเฉลี่ย)0 ผู้แสดงความเห็น (0.0% คะแนนเฉลี่ย)0 ผู้แสดงความเห็น (0.0% คะแนนเฉลี่ย)0 ผู้แสดงความเห็น (0.0% คะแนนเฉลี่ย)0 ผู้แสดงความเห็น (0.0% คะแนนเฉลี่ย)0 ผู้แสดงความเห็น (0.0% คะแนนเฉลี่ย)0 ผู้แสดงความเห็น (0.0% คะแนนเฉลี่ย)1 ผู้แสดงความเห็น (100.0% คะแนนเฉลี่ย)
12345678910
ระดับคะแนนดาวน์โหลด: 10.00
คะแนนสูงสุด: 10
คะแนนต่ำสุด: 10
 


| ให้คะแนนเว็บนี้


ข้อมูลเพิ่มเติม? อนุญาตให้ผู้อื่นให้คะแนนจากเว็บคุณ!

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.16 วินาที