Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2558
e-Training
หมวดหมู่
กลุ่มอำนวยการ (9)
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา (18)
กลุ่มนโยบายและแผน (14)
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (12)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (150)
หน่วยตรวจสอบภายใน (8)
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่ (114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (384)
ผลงานวิชาการ (14)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (11)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (15)
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น (23)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2)
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Top Downloads

1°ƒ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ
ดาวน์โหลด 19250 ครั้ง

2°ƒ โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management
ดาวน์โหลด 10628 ครั้ง

3°ƒ TMPGEnc 2.5
ดาวน์โหลด 3624 ครั้ง

4°ƒ แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ
ดาวน์โหลด 2225 ครั้ง

5°ƒ swishv2.0keygencore
ดาวน์โหลด 2126 ครั้ง

6°ƒ SWiSH
ดาวน์โหลด 2115 ครั้ง

7°ƒ แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Obec-smis
ดาวน์โหลด 1960 ครั้ง

8°ƒ Server shoutcast-1-8-0-windows
ดาวน์โหลด 1805 ครั้ง

9°ƒ SkinnerToo
ดาวน์โหลด 1714 ครั้ง

10°ƒ ActiveShow Java
ดาวน์โหลด 1714 ครั้ง

->> แสดงทั้งหมด
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2555–2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นกรอบหรือแนวทางให้สถานศึกษาในสังกัด และในกำกับนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้เทคนิค SWOT Analysis
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าคะแนนเฉลี่ยปัจจัยภายนอก 0.39 ปัจจัยภายใน 0.37 เป็นสถานภาพที่เอื้อ และแข็ง อยู่ในตำแหน่งดาวรุ่ง (Stars) และได้กำหนดทิศทางการพัฒนา ดังนี้

วิสัยทัศน์

ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นเลิศคุณธรรม นำคุณภาพ สู่สากล โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

พันธกิจ

พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำไปสู่สากล โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ค่านิยมร่วม

สร้างเครือข่ายคุณภาพการศึกษา นำพาสู่มาตรฐาน ประสานสัมพันธ์ มุ่งมั่นบริการ

เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และตามศักยภาพ
  2. ผู้เรียนทุกคน มีคุณธรรมและวัฒนธรรมองค์กร 5 สำนึกในความเป็นชาติไทย ความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่สากล
  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพ
  5. หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาเข้มแข็งตามหลัก ธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่สากล 2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ จิตสำนึกในความเป็นชาติไทย ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงคุณภาพทางการศึกษาได้ทั่วถึงเต็มศักยภาพ 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล

การควบคุมกลยุทธ์

ควบคุมกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกปี พร้อมทั้งประเมินผล เพื่อปรับแผนใหม่ เมื่อถึงครึ่งแผน (2556) และเมื่อสิ้นสุดแผน (2558)


คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารทั้งหมดได้ที่นี่ 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-02-14 (26842 ครั้ง)

ย้อนกลับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.21 วินาที