สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
เลือกรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี
รายงานสถิติการให้บริการของระบบ 1,175 ครั้ง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 โทร.0-4289-1913 โทรสาร.0-4289-1723
Version 2016.1