ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

 

ประวัติของศูนย์

          ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 สำหรับเป็นศูนย์สารสนเทศของวิทยาลัยการปกครอง และเป็นหน่วยให้การศึกษาอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรของกรมการปกครอง และหน่วยงานอื่นที่มีความประสงค์จะเข้ารับการศึกษาอบรม โดยรวมงานด้านห้องสมุด ด้านโสตทัศนูปกรณ์ และด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนเข้าไว้ด้วย

ภารกิจ / อำนาจหน้าที่

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ คือ

1. รับผิดชอบจัดระบบและบริหารงานฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

2. พัฒนาเทคนิคการฝึกอบรม หลักสูตร/เนื้อหาวิชาการฝึกอบรม

3. ประเมิน วัดผล และประมวลผลการเรียน การฝึกอบรม

4. ควบคุม ดูแลการฝึกอบรม

5. พัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบเครื่อข่ายตลอดจนการบำรุงรักษา

6. ควบคุมดูแลและสนับสนุนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

7. สนับสนุนด้านสื่อการเรียนการสอน

8. ให้บริการด้านห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์การปกครอง

 

 

อัตรากำลังข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง

ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

tanasak  
นายธนศักดิ์ ศุภศิริพงษ์ชัย
รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

nopporn2
นายนพพร วีระกุล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม


 

 


ฝ่ายนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการฝึกอบรม
wat2
นายราชวัชร์ เพ็ชร์ไพฑูรย์
หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมฯ

ple
น.ส.วัชราภรณ์ บุญแดง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

yong
นายยรรยง เลิศไตรกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

 tullabhat
นายตุลภัทร บุญเติม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

thanyapat
น.ส.ธัญญพัทธ์ สมบูรณ์ผล 
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 ฝ่ายบรรณสารและงานประชาคมอาเซียน

nopporn2 
นายนพพร วีระกุล 
หัวหน้าฝ่ายบรรณาสารและงานประชาคมอาเซียน

jim
น.ส.บุญช่วย แสงตะวัน
บรรณารักษ์ ชำนาญการ 

puy
นายอิสิ สุรสิงห์
นายช่างศิลป์  ชำนาญงาน 

 

aud3
นายพิพัฒน์ เทียนสว่าง
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

 

wan
น.ส.สะวีวรรณ์ จำรัสไว
เจ้าพนักงานห้องสมุด ชำนาญงาน

sasikarn
นางศศิกาญจน์ ศรีเมือง
เจ้าพนักงานห้องสมุด ชำนาญงาน

tiw2
น.ส.ภัทราจิต เขียวมรกต
เจ้าพนักงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 ฝ่ายออกแบบผลิตและเผยแพร่สื่อ

kaw 
นางสาวกรองแก้ว พิมพ์เจริญ
หัวหน้าฝ่ายออกแบบผลิตและเผยแพร่สื่อ 

tiw1 
นางสาวสุมิตรา ชนะสิทธิ์
นายช่างศิลป์ ชำนาญงาน

chanasit
นายชนสิทธิ์ แสงสิงแก้ว
นายช่างศิลป์ ชำนาญงาน

pong 

นางสิริพงศ์ จันทร์โพธิ์ 
นายช่างศิลป์ ชำนาญงาน

mod 
นางสาวศิริลักษณ์ ลับไพรี
นายช่างศิลป์ ชำนาญงาน

ae
นายมนต์ชัย เตื้อติศร
นายช่างศิลป์ ชำนาญงาน

nopadol
นายนพดล มีโพธิ์
นายช่างศิลป์ ชำนาญงาน

ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน 

 

Nopic

หัวหน้าฝ่ายสื่อการเรียนการสอน 

 

 

 

chanasit
นายชนสิทธิ์ แสงสิงแก้ว
นายช่างศิลป์ ชำนาญงาน


 

sakchai
พ.อ.อ.ศักดิ์ชาย แย้มหลั่งทรัพย์
เจ้าพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ ชำนาญงาน 

 

thanyapat 

น.ส.ธัญญพัทธ์ สมบูรณ์ผล 
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน